تایر رود کروزا برند برتر چین بوده واز کیفیت عالی برخوردار می باشد. تایر رود کروزا تحت طراحی ژاپن بوده وکلیه مراحل طراحی تسط کارشنناسان ژاپنی صورت میکیرد. تایر رود کروزا با توجه به زمان کوتاه وارد شده در ایران جایگاه مناسبی را در کیفیت و قیمت به دست آورده و یکی از تاپ ترین برند های چین محسوب می شود.